The Truth of Sign of the Cross

Comments · 2723 Views

Alamin Kay Father Aniceto Dela Merced basi sa kanyang pahayag sa kanyang Ginawang Aklat “Pasions Candaba” Page 210.

Pasintabi po sa mga kaibigan naming mga katoliko mahal po namen kayo kaya nais kong ihayag sainyo ang tunay na ibig sabihin ng sign of the cross sapagkat akoy dati ring katoliko gusto kong ibahagi sainyo ang dahilan kung bakit ko iniwan ang kinagisnan na naten Relihiyon..

Kung tayo po ay mapag masid sa ating mga kaibigan na katoliko ay mapapansin natin na madalas silang nag AANTANDA o ang tawag sa English ay SIGN OF THE CROSS. Malimit nila itong ginagawa kapag sila ay madarasal, mapapadaan sa kanilang simbahan,kung sila ay natatakot, o iba pa mang gawain nila, sapagkat sa kanilang paniniwala ay makatutulong ito ng malaki sa kanilang buhay at makalulugod sa Diyos.

Anu ba itong PAG AANTANDA na kanilang ginagawa? Mabuti po ay basahin natin ang aklat katoliko na may pinamagatang “Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko sa Pahina 11”

"ANG TANDA NG SANTA KRUS

"Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11]

Ang Sagot sa atin ng aklat na sinulat ng Paring si Enrique Demond, kaya isinasagawa ang PAG-AANTANDA o SIGN OF THE CROSS ay sapagkat ito ay TANDA ng taong Katoliko. At totoo naman ito dahil madali mo naman talagang makilala ang Katoliko sa Hindi Katoliko, kapag nasa sasakyan ka, pag napatapat sa Simbahan, at may nag-antanda eh alam mo na kagad na Katoliko iyon. Walang pag aalinlagan sa ikakikilala sa isang katoliko sapagkat ito ang itinuro sa kanila ng kanilang mga Pari.
Paano ang pagsasagawa ng PAG AANTANDA? Ayon narin sa aklat na ating binasa; ito ay paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng KANANG KAMAY; ang una ay sa NOO.
Kaya kahit kaliwete ang taong katoliko ay kanan ang kaniyang gagamitin sa PAG AANTANDA; sapagkat ganon ang paraan na itinuro sa kanila. Unang lalapat ang Hinlalaki ng kanang kamay sa NOO. Hindi sa anu pamang bahagi ng katawan.

At dahil sa ito ay PAGAANTANDA na gamit ang KANANG KAMAY at NOO, kaya ito ay maaari nating tawagin na TANDA SA NOO at KANANG KAMAY.

Anu ang mababasa natin sa biblia tungkol sa TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY? Ito ba ay tanda ng taong maliligtas? Ito bang tandang ito ang ibinigay para maging mga tunay na lingkod ng Diyos? Mabuti pa ay basahin natin mula sa Biblia,
Ang Tanda sa Noo at Kanang Kamay

Apocalypsis 13:16 “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;”
Ang sabi sa biblia binigyan ng TANDA sa KANANG KAMAY, o sa NOO.

Mabuti ba ang pagkakaroon ng tandang ito? Ano ba ang idududulot sa tao kung mananatiling magkakaroon o magsasagawa ng tandang ito?

Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY, Ay iinom din naman siya ng alak ng kaglitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan."

Ayun ang liwanag ng sinabi ng Biblia na ang mga taong nagsasagawa ng PAG-AANTANDA o SIGN OF THE CROSS ay ang mga taong mapapahamak, “PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI” walang hanggang kaparusahan ang saapitin. Kakila kilabot po ito mga kaibigan naming Katoliko.

Anu ang pagamin ng isang Pari na si Aniceto dela Merced? Ganito ang nakatala sa kanyang aklat na kung tawagin ay PASIOSN CANDABA, sa pahina 210.

"Ipag uutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, i, campong tunay nitong Anti-Cristong hunghang." [Pasion Candaba, isinulat ng Paring si Aniceto dela Merced, Page 210]

Sabi ng Pari, ang nagtataglay ng TANDANG ito ay kabilang sa mga tao na tinatawag na Anti-Cristo o kalaban ni Cristo kaya po tiyak na mapapahamak at hindi maliligtas sa Araw ng Paghuhukom.

Kaya bakit pa ito tuluyang gagawin ng ating mga kaibigang katoliko? Kapag talagang inunawa ito ng ating mga kaibigan, tiyak na titigilan na nila ang ginagawa nilang Pag AANTANDA na palatandaang ibinigay sa mga taong KATOLIKO. Hindi ito ikaliligtas bagkus ay tiyak na ikapapahamak pa.

Kaya po sa mga kaibigan naming mga Katoliko, tigilan na ninyo ang gawaing iyan, dahil ang PAGAANTANDA ng KRUS, o pagsa-SIGN OF THE CROSS ay TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY, tanda ng mga taong mapapahamak, isang gawaing hindi po makapagliligtas kundi magdadala sa kaparusahang walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Ang pinaka maganda ay tuluyan na ninyong lisanin ang Iglesia Katolika; sapagkat sa relihiyong iyan natupad ang pagtalikod sa unang iglesia at katuparan din ng taong may bilang na 666. Tiyak na tiyak na walang kaligtasan ang sinumang kaanib sa IKAR.

#FaithDefender ?

Comments